Szczecin, dnia 20.01.2020r.OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUGUŻYTE W TEKŚCIE SFORMUŁOWANIA OZNACZAJĄ:1. Towary lub Usługi wyroby, produkty, wykonane elementy na zlecenie Zamawiającego oraz usługi znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego.

2. Sprzedający lub Wykonawca MBC, ul.Mazurska 42/6, 70-424 Szczecin, NIP: 8512762289.

3. Kupujący lub Zamawiający przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 K.C. lub konsument, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą / Wykonawcą, nabywający od MBC Towary lub Usługi .

4. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG dalej OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży

i świadczenia usług przez Sprzedającego.I. ZASADY ZAMAWIANIA, ZAKUPU ORAZ ODBIORU TOWARÓW I USŁUG1. Zamówienie na Towar/Usługę może zostać złożone na piśmie lub pocztą elektroniczną.

2. Zamówienie powinno zawierać:

nazwę firmy Zamawiającego lub imię i nazwisko Zamawiającego;

NIP i adres Zamawiającego;

rodzaj i ilość zamawianego Towaru lub Usługi;

miejsce dostawy lub sposób odbioru samodzielnego;

imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień

3. Do zamówienia należy dołączyć (jeśli dotyczy) oświadczenie płatnika VAT, zawierające zgodę Kupującego na wystawienie faktury bez jego podpisu.

4. W przypadku zamówienia Towaru/Usługi wraz z dostawą należy dodatkowo złożyć oświadczenie o możliwości dojazdu samochodów ciężarowych na miejsce rozładunku adekwatnych do charakteru zamówienia. W przypadku uszkodzeń bądź awarii sprzętu z przyczyny złego przygotowania miejsca rozładunku lub dojazdu szkodę i koszty związane z takim uszkodzeniem bądź awarią ponosi Kupujący, który wypłaci Sprzedającemu wspomniane koszty i odszkodowanie w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Sprzedającego wezwania do zapłaty.

5. Termin dostawy podany w zamówieniu jest terminem przybliżonym, a jego przekroczenie nie uprawnia Kupującego do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.

6. Towary w dniu wysyłki lub w dniu odbioru w siedzibie Sprzedającego przed załadunkiem muszą zostać odebrane pod względem ilościowym i jakościowym obejmującym możliwe do stwierdzenia ewentualne uszkodzenia mechaniczne. Wszelkie niezgodności i uwagi muszą być potwierdzone na dokumencie WZ pod rygorem uznania, że Towar/Usługa spełnia wszystkie wymagania Kupującego i jest zgodny z zamówieniem.

7. Cena Towarów/Usług jest ustalana na podstawie cennika Sprzedającego obowiązującego w dniu wystawienia faktury lub odrębnej pisemnej oferty Sprzedającego złożonej Kupującemu. Kupujący nie może powoływać się, na nieznajomość cennika Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z zakupem i promocją Towarów/Usług. Sprzedający zawsze podaje cenę brutto, zawierającą podatek VAT według obowiązującej stawki w chwili wystawienia faktury. Aktualny cennik Sprzedający udostępnia w swojej siedzibie lub na stronie internetowej mbc-cube.pl.8. Cena obejmuje załadunek Towarów na środki transportu w chwili ich wydania w siedzibie Sprzedającego.

9. Towary odebrane przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad.

10. Wszelkie ryzyka a w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towarów/Usług.

11. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od daty wydania Towarów/Usług Kupującemu. Należność zostanie wpłacona przez Kupującego w terminie wskazanym na fakturze, przy czym termin ten zawsze jest liczony od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury. Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki.

12. Za datę płatności strony przyjmują da wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

13. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie, Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

14. Jeżeli opóźnienie w płatności będzie dłuższe niż 3 dni Sprzedający ma prawo wstrzymać dalsze dostawy Towarów dla Kupującego lub/i dalsze wykonywanie Usług.

15. Sprzedający ma prawo odmówić wydania Towaru osobie nie posiadającej upownienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedającego za koszty poniesione przez niego (w szczególności koszty transportu i rozładunku towarów) w związku z brakiem upownienia.

16. W przypadku, gdy Sprzedający dostarcza Towar do miejsca wskazanego przez Kupującego obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała s osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Towaru. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego nikt upoważnienia takiego nie posiada Sprzedający ma prawo wydać Towar osobie, która zobowiąże się do jego przyjęcia w imieniu Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem obciąża w tej sytuacji Kupującego.

17. Kupujący (także w sytuacji gdy posługuje się przewoźnikiem lub kurierem) odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niewłaściwe zabezpieczenie ładunku. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z transportem wykonywanym przez Kupującego lub inne podmioty wykonujące transport na zlecenie Kupującego lub Sprzedającego.

18. W chwili wydania/odbioru Towarów/Usług Kupujący zobowiązany jest zbadać Towar pod kontem zgodności z zamówieniem w szczególności jego cech jakościowych, ilości i rodzaju asortymentu. Wszelkie różnice w stosunku do zamówienia, uszkodzenia opakowań, wady i usterki muszą być zgłoszone w chwili wydania/odbioru Towaru/Usługi i potwierdzone pisemną pod rygorem nieważności informacją na wszystkich dokumentach dostawy pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu w tym roszczeń wynikających z gwarancji.

19. W przypadku gdy Kupujący opóźnia się z odbiorem zamówionych Towarów przez co najmniej 21 dni w sytuacji gdy towar miał odebrać osobiście, Sprzedający uprawniony jest do obciążenia Kupującego kosztami magazynowania nieodebranych Towarów w wysokości 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) za każdy metr kwadratowy powierzchni towaru za każdy dzień składowania.

II. SIŁA WYŻSZA1. W przypadku zaistnienia okoliczności, krych nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, Sprzedający jest zwolniony ze zobowiąz wynikających z umowy oraz z niniejszych Ogólnych Warunków w czasie trwania takich okoliczności.

2. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt 1.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ1. W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupującego w związku z realizacją danego zamówienia jest ona ograniczona do rzeczywistej straty, z tym, że nie może ona przekroczyć kwoty stanowcej 10% wartości wynagrodzenia Sprzedającego za dany Towar, Usługę objętego zamówieniem rodzącym odpowiedzialność Sprzedającego.

2. Sprzedający odpowiada wyłącznie za jakość Towarów/Usług i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy na zasadzie gwarancji na warunkach opisanych w rozdziale VI, i wyłącznie za te uchybienia, które uwidoczniły się w warunkach normalnego używania Towarów w tym polakierowanych elementów oraz przy ich aściwym wykorzystaniu i należytej eksploatacji.IV. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAJĄCEGO1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Niezależnie od punktu 1 wyłączającego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów, Sprzedający w wykonywaniu usług nie ponosi odpowiedzialności za:

dopuszczone przez aprobatę techniczną, kartę produktu, normy lub zwyczajowo przyjęte normy odchyłki w wymiarach i wygdzie Towarów czy jakości wykonania Usługi;

ubytki i zużycie Towaru będące następstwem eksploatacji;

uszkodzenia powstałe na skutek: niewłaściwego montażu zakupionych Towarów; niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń; niewłaściwego ytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Towarów; niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Towarów;

zabrudzenia i zmiany w wygdzie Towarów wynikających z ich użytkowania.

3. Towary, urządzenia lub inne rozwiązania technologiczne zamawiane na indywidualne zapotrzebowanie Kupującego oraz wykonywane jako prototypy lub dostosowywane do indywidualnych potrzeb Kupującego, nie podlegają zwrotowi, gwarancji i rękojmi. Sprzedawca w takich sytuacjach nie odpowiada za osiągane parametry techniczne i wydajnościowe takiego urządzenia lub systemu.

V. REKLAMACJA1. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej następujące dokumenty dotyczące przedmiotu reklamacyjnego:

Zamówienie;

dokument gwarancji;

dokument wydania Towaru;

fakturę zakupu z potwierdzeniem jej pełnej zapłaty.

W przypadku braku w/w dokumentów reklamacje nie będą uwzględniane do czasu ich dostarczenia. 2. Reklamacje ilościowe oraz uszkodzenia mechaniczne muszą być zgłaszane przy odbiorze lub dostawie

Towarów.

3. Reklamacje dotyczące wad ukrytych, tj. wad, których Zamawiający nie gł wykr w chwili odbioru/wydania Towarów, muszą być zgłaszane Wykonawcy pisemnie w cgu 3 dni roboczych od momentu ich wykrycia, nie później jednak niż w ciągu jednego 21 dni od daty odbioru lub dostawy.

4. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia pod warunkiem terminowej zapłaty za Towar/Usługę.VI. GWARANCJA1. Na zakupione u Sprzedającego Towary Gwarancja udzielana jest tylko przez producenta Towarów na warunkach gwarancji określonych w pisemnej karcie gwarancyjnej lub innym dokumencie wystawionym przez producenta lub dystrybutora wprowadzającego Towary do obrotu po raz pierwszy lub od którego Towary nabył Sprzedający.

2. W odniesieniu do Usług i sprzedaży Towarów, krych producentem bądź wykonawcą jest Sprzedający, udziela na Towary oraz usługi, dwunastomiesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru lub daty wyznaczonego odbioru Towaru lub wykonania Usługi.

3. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakość elementów ponownie lakierowanych bądź zawierających część starej powłoki lakierniczej.

4. Gwarancji Sprzedającego nie podlegają:

uszkodzenia mechaniczne Towarów lub powłoki lakierniczej malowanych elementów;

uszkodzenia i zmiany spowodowane czynnikami mechanicznymi, chemicznymi, niewłaściwą konserwacją, atmosferycznymi;

uszkodzenia i zmiany spowodowane niewłaściwą eksploatacją Towarów;

5. Gwarancja Sprzedającego udzielona jest pod warunkiem terminowej zapłaty całości wynagrodzenia Sprzedającego.

6. W przypadku gdy zachodzi odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji, niezgodność z deklarowaną jakością, wada lub usterka zostanie usunięta w zakładzie Sprzedającego lub innego wskazanego zakładu, Kupujący zobowiązany jest dostarcz na swój koszt wadliwy Towar do zakładu Sprzedającego lub wskazanego innego zakładu oraz odebrać go na swój koszt w wyznaczonym terminie. Koszty demontażu i ponownego montażu reklamowanego Towaru obciążają Kupującego.

VII. POSTANOWIENIA OLNE1. Dane lub informacje osobowe podane przez Kupującego mo być przez Sprzedającego gromadzone i przetwarzane dla celów marketingowych, prowadzenia księgowości, realizacji zlecenia i innych celów

związanych z prowadzeniem dokumentacji przez Sprzedającego. Dane te mo być przeniesione lub udostępnione innym podmiotom dla celów wykonania umowy lub zamówienia. Kupujący ma prawo dostępu i korygowania swoich danych osobowych na podstawie pisemnego zgłoszenia do Sprzedającego. Administratorem danych osobowych jest MBC z siedzibą w Szczecinie.

2. Kupujący obowiązany jest udzielić Sprzedającemu wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych, bądź niepełnych danych, w tym uniemożliwiających, utrudniających lub ograniczających realizację zamówienia.

3. Strony wyłączają możliwość potrącenia przez Kupującego wierzytelności Kupującego względem Sprzedającego z wierzytelnościami Sprzedającego względem Kupującego. Sprzedający może potrącić przysługujące wierzytelności w tym również niewymagalne, przysługujące od Kupującego z wierzytelnościami Kupującego względem Sprzedającego.

4. Sprzedającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w tym zamówienia ze sutkiem natychmiastowym albo do odstąpienia od Umowy jeżeli według jego opinii powziętej na podstawie posiadanych informacji status Kupującego jest taki, że daje podstawę sądzić, że Kupujący nie dokona zapłaty za Towary/Usługi lub zapłata taka będzie dokonana z opóźnieniem.

5. Sprzedający może bez zgody Kupującego przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych OWS, umowy lub zamówienia na jakikolwiek inny podmiot. Kupujący nie może przenosić swoich praw i

obowiązków wynikających z niniejszych OWS, umowy lub zamówienia bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Sprzedającego.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Prawem właściwym jest prawo polskie, zarówno materialne jak i procesowe.

2. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że żadne postanowienie OWS nie ma zastosowania do Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Zmiany OWS mo być dokonywane przez Sprzedającego w każdej chwili bez konieczności podawania przyczyny. Aktualnie obowiązujące OWS będą dostępne na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: mbc-cube.pl, a na żądanie Kupującego Sprzedający wyśle mu za pomo poczty elektronicznej plik zawierający aktualną wersję OWS.

4. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne nie wpływa to na ważność pozostałych postanowi ogólnych warunków sprzedaży.

5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji zawienia Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego lub właściwy rzeczowo Sąd z siedzibą w Szczecinie.

6. W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące.

7. Niniejsze OWS mają zastosowanie do zamówień składanych przez Kupującego u Sprzedającego i mają one pierwszeństwo przed treścią zamówienia, jeżeli nie da się pogodzić ich treści z treścią zamówienia.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Scroll to Top